CHANGE COUNTRY OR LANGUAGE

CHOOSE COUNTRY

Latvija

CHOOSE LANGUAGE

latviešu (Latvija)

BEZMAKSAS PIEGĀDE UN VIENKĀRŠA ATGRIEŠANA

Uzņēmumā KRM mēs cienām Jūsu privātumu un tādēļ visi KRM uzņēmumu grupas dalībnieki ("KRM meitasuzņēmumi") ir apņēmušies aizsargāt informāciju, kas identificē vai varētu identificēt personu ("personas datus"), ko tie ievāc, izmanto un/vai kam piekļūst, un tādējādi visi KRM meitasuzņēmumi ir ieviesuši atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus pret nepilnvarotu vai nelikumīgu apstrādi un nejaušu to nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojāšanu.

 

Ar šo Privātuma politiku mēs vēlamies nodrošināt, ka Jūs saņemsiet atbilstošu informāciju par to, kā mēs veicam Jūsu personas datu ievākšanu un apstrādi, ietverot to informāciju, par ko mums ir Jūs jāinformē saskaņā ar spēkā esošo personas datu regulējumu,  ietverot ES Regulu Nr. 2016/679 "Vispārīgo datu aizsardzības regulu" ("VDAR"), kad Jūs piesakāties kādam amatam uzņēmumā KRM.

Šī Privātuma politika var tikt papildināta ar citu no mums vai cita KRM meitas uzņēmuma saņemtu informāciju, kā arī ar citiem noteikumiem un nosacījumiem, kas piemērojami mūsu tīmekļa vietnēm, vai kam Jūs esat piekritis savstarpējas mijiedarbības ietvaros ar mums vai citu KRM meitasuzņēmumu.

Mēs vienmēr būsim priecīgi saņemt Jūsu komentārus un atsauksmes.

1. MŪSU KONTAKTINFORMĀCIJA

 

1.1.Pārziņu identitāte

 

Ja vien citur nav norādīts citādi, tad par Jūsu personas datu ievākšanu un apstrādi atbildīgā juridiskā persona šīs Privātuma politikas ietvaros ("Pārzinis") ir:

 

KRM Baltic SIA Jaunmoku 34, Rīga LV-1046, Latvija

 

(Šajā Privātuma politikā turpmāk saukts "mēs", "mūs" un "mums")

 

Ja Jums rodas kādi jautājumi vai arī nepieciešamība sazināties ar mums, lūdzu, rakstiet mums e-pastu uz Recruitmentsupport@KRM.com

 

 

1.2.Grupas Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Sazināties ar mūsu iecelto Grupas datu aizsardzības speciālistu iespējams:

Pa e-pastu: legal@ecco.com

Pa tālruni: +45 7491 1733

Pa pastu ECCO Holding A/S, Legal Department, Industrivej 5,
6
261 Bredebro,
Denmark attn.: Group Privacy Officer

 

 

 

2. KĀ MĒS IZMANTOJAM JŪSU PERSONAS DATUS

Šajā sadaļā atradīsiet informāciju par to, kā mēs ievācam un izmantojam Jūsu personas datus, kad Jūs piesakāties amatam uzņēmumā KRM, ietverot informāciju par i) nolūkiem, kāpēc personas dati tiek apstrādāti; ii) personas datu avotu, ja tie nav iegūti tieši no Jums; iii) vispārīgās apstrādājamo personas datu kategorijas; un iv) apstrādes juridiskais pamats.

Ja Jūs piesakāties uz kādu amatu KRM, mēs darbā pieņemšanas procesa nolūkiem (ietverot pieteikuma apstrādei, Jūsu kvalifikāciju novērtēšanai amatiem KRM un līguma slēgšanas piedāvāšanai, ja vēlēsimies pieņemt Jūs darbā u.t.t.) ievāksim un izmantosim Jūsu personas datus.

Jūsu personas dati var ietvert:

 

 • jebkurus personas datus, ko Jūs sniedzāt mums, ieskaitot vārdu, e-pasta adresi, citu kontaktinformāciju un visu informāciju, kas ietverta Jūsu pieteikumā, piem., pieteikuma vēstuli, CV, atsauksmes no iepriekšējiem darba devējiem, diplomus un sertifikātus, u.c.

   

 • personas datus, ko Jūs sniedzāt mums interviju vai kādu citu līdzīgu pasākumu laikā, kuros piedalījāties.

   

 • Publiski pieejamā informācija, ko mēs varam būt atraduši internetā un sociālajos medijos (piem., LinkedIn, Facebook, Twitter, Google u.t.t.);

 • uz psihometriskajiem rīkiem balstītus profilus. Parasti darbā pieņemšanas procesa laikā mēs izmantojam tādus psihometriskos rīkus kā PI, Cubiks vai līdzīgus. Šajos psihometriskajos rīkos iesaistītā loģika atkarīga no izmantotā rīka. Informāciju par psihometriskajiem rīkiem un to ģenerētajiem profiliem var sniegt iesaistītais personāla speciālists. Jums ir brīva izvēle, vai vēlaties piedalīties šādā profilēšanā, bet tomēr var ietekmēt mūsu gala vērtējumu, vai Jūs esat pareizais amata kandidāts KRM ietvaros. Lūdzu, ievērojiet, ka mēs šos profilus izmantojam tikai kā vispārīgas vadlīnijas, un Jums vienmēr ir tiesības iebilst pret to rezultātiem un KRM izdarītajiem secinājumiem.

   

 • atsauksmes no iepriekšējiem darba devējiem. Darbā pieņemšanas procesa ietvaros mēs varam pieprasīt Jums iesniegt atsauksmes no iepriekšējiem darba devējiem. Mēs vienmēr informēsim Jūs iepriekš, ja plānosim sazināties ar atsauksmju sniedzējiem. No atsaucēm iegūtā informācija tiks izmantota Jūsu sniegtās informācijas pareizības pārbaudei. Jums ir brīva izvēle, vai sniegt šīs atsauksmes, bet tomēr tā var ietekmēt gala vērtējumu, vai Jūs esat pareizais amata kandidāts.

   

 • Sodāmība. Ārkārtas gadījumos kādiem īpašiem amatiem mēs varam uzskatīt par nepieciešamu prasīt Jums iesniegt izziņu par nesodāmību. Jums ir brīva izvēle, vai sniegt šādus dokumentus, bet tomēr tā var ietekmēt gala vērtējumu, vai Jūs esat pareizais amata kandidāts.

   

 • Darba atļaujas un līdzīgi dati.

 

Mēs skaidri norādīsim, kādu informāciju mēs uzskatām par obligātu, lai varētu izskatīt Jūsu pieteikumu amatam KRM. Ja Jūs atsakāties sniegt informāciju, ko mēs uzskatām par obligātu, tad tā rezultātā mēs varbūt nevarēsim izskatīt Jūsu pieteikumu uz amatu KRM.

 

Iepriekš minētās apstrādes juridiskais pamats normālos apstākļos;

 

1. VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts ("apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas")

 

 

2. VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts ("apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot,ja datu subjekta interesesvaipamattiesības un pamatbrīvības,kurām nepieciešama personasdatuaizsardzība,ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns"). Mūsu leģitīmās intereses ir vispārīga personāla, darba un uzņēmuma administrēšana un kvalificētas darbā pieņemšanas un personāla pārvaldības īstenošana.

 

Mēs mudinām Jūs nesniegt mums personas datus, kas atklāj rases vai etnisko piederību, politiskos uzskatus, reliģisko vai filozofisko pārliecību vai dalību arodbiedrībās, veselības datus vai datus par fiziskas personas seksuālo orientāciju vai līdzīgu informāciju ("Īpašas personas datu kategorijas"), ja vien mēs īpaši neprasām šādu informāciju. Šādus datus mēs pieprasām tikai  īpašos gadījumos,  un tikai tad, ja tas ir nepieciešams darbā pieņemšanas procesā. Īpašu personas datu kategoriju apstrādes juridiskais pamats normālos apstākļos ir viens no turpmāk minētajiem:

a. VDAR 9. panta 2. punkta a) apakšpunkts ("datu subjekts ir devis nepārprotamu piekrišanu šo personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem")

 

 

b. VDAR 9. panta 2. punkta f) apakšpunkts ("apstrāde ir vajadzīga, lai celtu, īstenotu vai aizstāvētu likumīgas prasības")

 

 

3. KĀ MĒS DALĀMIES AR JŪSU PERSONAS DATIEM AR CITIEM

Darbā pieņemšanas procesa ietvaros mums var būt nepieciešams izpaust un nodot Jūsu personas datus citiem KRM meitasuzņēmumiem un citām trešajām pusēm. To mēs darīsim tikai tādā mērā, cik tas būs nepieciešams darbā pieņemšanas procesa mērķiem.

 

Jūs varat būt drošs, ka mēs nepārdosim vai neiznomāsim Jūsu personas datus trešajām pusēm, lai tās varētu izmantot Jūsu personas datus mārketinga vai līdzīgiem nolūkiem.

 

Izmantojot datu apstrādātājus Jūsu personas datu apstrādei mūsu vārdā, mēs pieprasām, ka tie apstrādā Jūsu personas datus tikai saskaņā ar mūsu instrukcijām. Mēs prasām datu apstrādātājiem parakstīt attiecīgus līgumus, nodrošinot pietiekamas garantijas attiecīgu tehnisko un organizatorisko pasākumu ieviešanai tā, lai datu apstrāde notiktu saskaņā ar piemērojamo datu aizsardzības regulējumu prasībām un nodrošinātu atbilstošu jūsu tiesību aizsardzību.

 

Ja mēs izpaudīsim Jūsu personas datus trešajām pusēm, kas darbosies nevis kā datu apstrādātāji saskaņā ar mūsu instrukcijām, bet kā neatkarīgi datu pārziņi, tad mēs darīsim visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka tie ir uzticami un ir ieviesuši atbilstošus tehniskos un organizatoriskos līdzekļus Jūsu datu aizsardzībai, un nodrošinās mūs ar skaidrām garantijām par saņemto personas datu neizmantošanu citiem mērķiem, kā tikai nolīgto pakalpojumu sniegšanai un anonimizētu statistikas analīžu veidošanai.

 

3.1.Datu saņēmēju kategorijas

Galvenās potenciālo jūsu personas datu saņēmēju kategorijas ir:

 

A. Pakalpojumu sniedzēji

Mēs varam nodot Jūsu personas datus mūsu uzticamiem trešo personu pakalpojumu sniedzējiem, kas mūsu uzdevumā pārvalda, uztur un/vai atbalsta mūsu IT sistēmas un IT infrastruktūru, komunikāciju platformas, tīmekļa vietnes, sniedz mums personāla atlases pakalpojumus, psihometriskos rīkus, juridiskos un nodokļu pakalpojumus un sniedz citus svarīgus pakalpojumus.

 

B. Citi KRM meitasuzņēmumi

Mēs varam izpaust Jūsu personas datus citiem uzņēmumiem, kas ir KRM AG īpašumā vai pakļautībā vai kam pieder vai kas kontrolē KRM EG ("KRM meitasuzņēmumi"), lai tie varētu sniegt attiecīgos pakalpojumus, vai gadījumā, ja tas ir nepieciešams organizatoriskās izveides gadījumos KRM grupas ietvaros.

 

C. Tiesību pārņēmēji
Jūsu personas datu pārsūtīšana citai juridiskai personai var notikt gadījumā, ja mūsu uzņēmums vai tā daļa tiek tai nodota reorganizācijas, aktīvu pārdošanas, konsolidācijas, apvienošanās vai līdzīgu darījumu ietvaros.

 

D. Cita veida izpaušana
Papildus gadījumiem, kad Jūs esat piekritis personas datu izpaušanai vai arī, kad izpaušana ir nepieciešama tādu mērķu sasniegšanai, kam tie tikuši vākti, personas dati var tikt izpausti arī īpašos gadījumos, kad mums ir pamatots iemesls ticēt, ka tāda rīcība ir nepieciešama, lai identificētu, sazinātos ar vai celtu apsūdzību pret jebkuru personu, kas nodara kaitējumu, bojājumus vai veic iejaukšanos (tīši vai netīši) mūsu tiesībām vai īpašumam, lietotājiem vai jebkuram citam, kuram šāda rīcība varētu kaitēt, vai citos gadījumos, kad ir nepieciešams celt, īstenot vai aizstāvēt likumīgās prasības.

 

3.2.Personas datu nodošana uz trešajām valstīm

 

Pakalpojumu sniedzēju izmantošana un Jūsu personas datu izpaušana KRM un citiem KRM meitasuzņēmumiem un citiem saņēmējiem var nozīmēt Jūsu personas datu nodošanu uz valstīm, kurās nav spēkā tik aizsargājošs personas datu regulējums, kā tas ir Jūsu jurisdikcijā, un ko Eiropas Komisija vai nacionālā datu aizsardzības iestāde neuzskata par pietiekamu personas datu aizsardzības līmeni nodrošinošām valstīm (tā sauktās "nedrošās Trešās valstis"). Šīs valstis ietver, bet ne tikai, ASV, Kanādu, Ķīnu, Vjetnamu, Singapūru, Taizemi, Malaiziju, Japānu, Dienvidkoreju, Indonēziju, Austrāliju un Jaunzēlandi.

 

Mēs pieprasām, lai visi Jūsu personas datu saņēmēji nodrošinātu atbilstošus drošības  pasākumus  Jūsu  personas  datu  aizsardzībai, kad tie tiek nodoti uz "nedrošām Trešajām valstīm", stingri ievērojot Eiropas Komisijas standarta datu aizsardzības noteikumus atbilstoši VDAR 46. panta 2. punktam. Lai iegūtu papildu informāciju par mūsu izmantotajām datu aizsardzības  klauzulām, lūdzu, noklikšķiniet šeit. Ja  datu  saņēmējs  ir  saņēmis  ASV  Privātuma  vairoga  (US Privacy  Shield) sertifikāciju,  tad tiek uzskatīts, ka tas nodrošina atbilstošus pasākumus Jūsu personas datu aizsardzībai saskaņā  ar  ES  Vispārīgās  datu aizsardzības regulas 46. panta 2. punktu. Lai iegūtu papildu informāciju par ASV Privātuma vairogu, lūdzu, noklikšķiniet šeit.

 

Ja Jums rodas kādi jautājumi, lūdzu, sazinieties ar mums saskaņā ar 1. SADAĻĀ (MŪSU KONTAKTINFORMĀCIJA) sniegtajiem datiem.

 

 

4. KĀ MĒS GLABĀJAM UN DZĒŠAM JŪSU DATUS

Mēs turēsim un glabāsim Jūsu personas datus veidā, kas pieļauj Jūsu identificēšanu tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķiem, kādiem attiecīgie personas dati ir ievākti un likumīgi apstrādāti.

Tas nozīmē, ka mēs parasti dzēsīsim Jūsu personas datus 6 (sešus) mēnešus pēc darbā pieņemšanas procesa beigām, ja vien neiestājas kādi no minētajiem apstākļiem:

a. Jūs esat skaidri mūs informējis, ka vēlaties, lai saglabājam Jūsu datus ilgāku laiku, lai tiktu iekļauts kandidātu datu bāzē citām amatu pozīcijām KRM. Šādā gadījumā datu saglabāšanas periods tiks attiecīgi pagarināts.

 

 

b. Jūs esat pieņēmis mūsu piedāvāto amatu. Šādā gadījumā mēs saglabāsim Jūsu personas datus, cik ilgi nepieciešams darba attiecību nolūkiem. Jūs saņemsiet papildu informāciju par Jūsu personas datu apstrādi darba attiecību laikā un pēc to izbeigšanas, ja strādājat pie mums.

 

 

c. Mēs pamatoti uzskatām, ka būs nepieciešams saglabāt Jūsu personas datus ilgāku laiku, lai celtu, īstenotu un/vai aizstāvētu likumīgās prasības.

 

Pēc tam mēs izdzēsīsim Jūsu personas datus vai anonimizēsim tos, lai vairs nebūtu iespējams Jūs identificēt.

 

Ja Jūs iesniegsiet mums rakstisku pieprasījumu, mēs arī izdzēsīsim vai anonimizēsim Jūsu personas datus nekavējoties, ja vien mums nebūs pamatots juridisks pamats turpināt tos glabāt. Skatiet arī 5. SADAĻU (JŪSU TIESĪBAS).


 

5. JŪSU TIESĪBAS

Saskaņā ar piemērojamo datu aizsardzības regulējumu Jums ir konkrētas tiesības. Dažas no šīm tiesībām ir diezgan komplicētas un ietver izņēmumus, un tāpēc iesakām Jums izlasīt attiecīgos normatīvos aktus un regulējošo iestāžu vadlīnijas, lai gūtu pilnīgu izskaidrojumu par šīm tiesībām. Tomēr šajā sadaļā sniegsim kopsavilkumu par Jūsu tiesībām.

Mēs darām visu iespējamo, lai nodrošinātu, ka aizsargājam Jūsu personas datus, informējam Jūs par to, kā apstrādājam tos un rīkojamies saskaņā ar piemērojamo datu aizsardzības regulējumu. Gadījumā, ja neesat apmierināts ar  savu personas datu apstrādi  un aizsardzību vai no mums saņemto informāciju, tad, lūdzu, informējiet mūs par to, lai mēs varam uzlabot darbību. Lūdzu, arī nevilcinieties sazināties ar mums, ja vēlaties izmantot savas tiesības.

Lūdzu, sazinieties ar mums izmantojot 1. SADAĻĀ (MŪSU KONTAKTINFORMĀCIJA) minētos datus. Lūdzu, sniedziet mums arī nepieciešamo informāciju, lai mēs varētu izskatīt Jūsu pieprasījumu, ietverot Jūsu vārdu un e-pasta adresi, lai mēs varam Jūs identificēt. Mēs atbildēsim uz Jūsu pieprasījumu bez liekas kavēšanās.

Jūsu tiesību kopsavilkums

 

5.1.Piekļuves tiesības

Jums ir tiesības saņemt apstiprinājumu, vai Jūsu personas dati tiek vai netiek apstrādāti. Turklāt Jums ir tiesības saņemt papildu informāciju par glabātajiem personas datiem un mūsu veikto apstrādi, un noteiktos apstākļos arī saņemt šo personas datu kopiju.

 

5.2.Tiesības uz labošanu

Jums ir tiesības pieprasīt izlabot neprecīzo personas datu informāciju par sevi, un, ņemot vērā apstrādes nolūku, pieprasīt papildināt nepilnīgos personas datus.

 

5.3.Tiesības uz datu dzēšanu

Dažos gadījumos Jums ir tiesības pieprasīt tūlītēju savu personas datu dzēšanu. Šie gadījumi ietver: i) personas dati vairs nav nepieciešami nolūkiem, kam tie tika sākotnēji vākti vai citādi apstrādāti; ii) Jūs esat atsaucis savu piekrišanu datu apstrādei;

iii) apstrāde ir paredzēta tiešā mārketinga nolūkiem un iv) personas dati tikuši apstrādāti nelikumīgi. Tomēr šajā gadījumā pastāv konkrēti vispārīgi izņēmumi. Šie vispārīgie izņēmumi ietver tos, kur apstrāde ir nepieciešama i) izmantojot tiesības uz vārda un informācijas brīvību; ii) izpildot juridisku pienākumu; vai iii) likumīgu prasību celšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.

 

5.4.Tiesības ierobežot datu apstrādi

Dažos gadījumos Jums ir tiesības ierobežot savu personas datu apstrādi. Ja apstrāde ir ierobežota, mēs tomēr varam turpināt glabāt Jūsu personas datus. Tomēr mēs arī citos gadījumos tos apstrādās i) ar Jūsu piekrišanu; ii) juridisko prasību celšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai; iii) citas juridiskas vai fiziskas personas tiesību aizsardzībai; vai iv) svarīgu sabiedrības interešu dēļ.

 

5.5.Tiesības uz datu pārnesamību

Ciktāl apstrādes juridiskais pamats ir Jūsu piekrišana, un šāda apstrāde tiek veikta ar automatizētiem līdzekļiem, Jums ir tiesības saņemt savus personas datus strukturētā, plaši izmantotā un mašīnlasāmā formātā. Tomēr šīs tiesības neattiecas uz gadījumiem, kad to izmantošana nelabvēlīgi ietekmētu citu tiesības un brīvības.

 

5.6.Tiesības iebilst

Jums ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, balstoties uz pamatojumu, kas saistīts tieši ar Jūsu konkrēto gadījumu, bet tikai tādā apmērā, ka apstrādes juridiskais pamats ir nepieciešams i) sabiedrības interesēs veicamam uzdevumam vai īstenojot jebkādas oficiālas pilnvaras, kas likumīgi piešķirtas KRM; vai ii) mūsu vai trešās personas leģitīmo interešu nolūkiem. Šādā gadījumā mēs pārtrauksim apstrādāt personas datus, ja vien mēs nespēsim norādīt uz pārliecinošiem leģitīmiem datu apstrādes iemesliem, kas ir svarīgāki par Jūsu interesēm, tiesībām un brīvībām vai šāda datu apstrāde ir nepieciešama  likumīgu prasību celšanai, īstenošanai vai aizstāvēšanai.

 

5.7.Tiesības atsaukt piekrišanu
Ciktāl juridiskais pamats datu apstrādei ir Jūsu piekrišana, Jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt šādu piekrišanu.

Gadījumā, ja Jūs atsaucat savu piekrišanu, tad mēs vairs neapstrādāsim Jūsu personas datus, ja vien un tādā apmērā, kā turpmāka apstrāde ir pieļaujama vai prasīta saskaņā ar piemērojamo personas datu regulējumu vai citiem piemērojamajiem normatīvajiem aktiem. Atkāpšanās no piekrišanas nekādā gadījumā neietekmēs tās datu apstrādes likumību, kas balstīta uz piekrišanu pirms tās atsaukšanas.


Ja
Jūs atsakāties sniegt nepieciešamo piekrišanu vai arī vēlāk atsaucat savu piekrišanu, tad rezultātā Jūs varbūt nevarēsiet gūt labumu no dažiem mūsu sniegto pakalpojumu piedāvājumiem.

 

5.8.Tiesības iesniegt sūdzību datu aizsardzības uzraugošajai iestādei

Jūs vienmēr varat iesniegt sūdzību savā vietējā datu aizsardzības uzraudzības iestādē. Datu aizsardzības uzraugošā institūcija Latvijā ir

 
Datu valsts inspekcija Blaumaņa iela 11/13-15 Rīga,
LV-1011
Latvija
www.dvi.gov.lv

 

Versija 09/2019

IZMĒRU CEĻ‎VEDIS

Lai izmērītu jūsu bērna pēdu garumu no papēža līdz purngalam, nepieciešama tikai papīra lapa, pildspalva un lineāls.

Lai izmērītu savu pēdu garumu no papēža līdz purngalam, nepieciešama tikai papīra lapa, pildspalva un lineāls.

Lai izmērītu savu pēdu garumu no papēža līdz purngalam, nepieciešama tikai papīra lapa, pildspalva un lineāls.

/ /

Jūsu apavu izmēru

0
IZMĒRS /
ECCO_købsflow_iconECCO_købsflow_iconECCO_købsflow_iconsECCO_købsflow_iconECCO_købsflow_iconAsset 4clusterECCO_købsflow_iconECCO_købsflow_iconfiltreECCO_købsflow_iconECCO_købsflow_iconAsset 2plus_cleanprimary-markersecondary-markerstorefinder-markertwo-arrow-downuser-center